*** در مسیر زندگی ***

بی سر زمین تر از باد*** سابق***